Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/fakta/kdo-jsme/

Kdo jsme

Extinction Rebellion je mezinárodní hnutí, které využívá nenásilné prostředky občanské neposlušnosti s cílem zastavit probíhající hromadné vymírání a minimalizovat riziko společenského kolapsu.

Naší vizí je svět, kde láska a laskavost jsou součástí každodenního života. Byl by to svět, kde se staráme a pečujeme o krásu přírodního světa, žijeme bok po boku se všemi lidmi a formami života. Byl by to svět, kde si vážíme všeho, co máme. Svět, kde nemusíme chtít stále víc – být něco víc, vlastnit víc, vidět víc. Svět, kde jsme spokojení s tím, jací jsme, co máme a kde žijeme.

Naše každodenní životy jsou prosté, přesto je naplňuje hlubší smysl a soužití s ostatními. Náš svět je inkluzivní; snažíme se zajistit spravedlivé procesy kolektivního rozhodování, při nichž se upřednostňuje kreativita. Jednáme zodpovědně; uvědomujeme si své propojení se širším světem a dopad, který na něj jako jednotlivci máme.

Naším cílem je sloužit životu.

Hnutí Extinction Rebellion bylo založeno v jedné kavárně v Bristolu v květnu 2018 skupinou lidí, kteří společně pracovali pod jménem Rising Up!. Dva roky se zabývali tvořením kampaní a strukturou akcí. Z těchto 10–15 lidí vzniklo pevné jádro skupiny Extinction Rebellion – XR. Během léta a začátkem podzimu 2018 zorganizovali přednášky po celé zemi, následovala školení pro nenásilné přímé akce. Získali tak podporu dalších lidí a organizace se začala stabilně rozrůstat. Hned na začátku stanovili 17. listopad 2018 jako den „vyhlášení povstání“, kterému měl předcházet celý týden protestních akcí s cílem mobilizovat lidi.

Až do konce října 2018 předpokládali, že tyto akce budou jen takovým zahřívacím kolem pro budoucí akce v následujícím roce. V Anglii existovalo jen několik místních skupin. Pak ovšem o XR vyšel článek od známého novináře a ten pak sdílely i další významné osobnosti. To vedlo k obrovskému nárůstu popularity XR. Účast na připravených podzimních akcích byla tudíž obrovská a jejich organizaci bylo nutné přizpůsobit pro tisíce lidí.

Zatímco akce v Londýně pokračovaly, lokální skupiny v Anglii se začaly scházet v daleko větších počtech než doposud a zároveň i v dalších zemích začaly vznikat skupinky XR se stejným nasazením, které pomohlo dynamickému rozvoji. První skupina v České republice vznikla v Praze v prosinci 2018.

Pro mezinárodní rebelii bylo stanoveno datum 15. dubna 2019. Byl to obrovský úspěch. Akce se konaly v 80 městech ve 33 zemích celého světa od Pákistánu po Polsko. Přidali jsme se i u nás v České republice. Rebelové kompletně přemalovali Lennonovu zeď v Praze nápisem „Klimatická nouze“ a obdobně laděnými hesly, aby upozornili na krizi.

Největší protesty se samozřejmě odehrály v Londýně, kde se v deseti dnech do protestních akcí narušujících běžné pořádky zapojilo až 10 tisíc lidí. Rebelové zablokovali čtyři význačná místa britské metropole. Tento kreativní a pokojný protest byl úspěšný – do deseti dnů od ukončení protestů vláda Spojeného království vyhlásila klimatickou nouzi.

V České republice dále rosteme, Brno se připojilo v únoru a v květnu se přidala Olomouc. Ve městech po celé zemi lidé žádají o přednášky a během léta 2019 vzniklo mnoho dalších skupin.

Naše dosavadní aktivity v rámci České republiky přispěly k vyhlášení stavu klimatické nouze na Praze 7, ke kterému došlo 22. května 2019, následovala ji Praha 6. V měsíci červnu tohoto roku byla vyhlášena klimatická nouze na území celé Prahy.

A tak jsme tady, u začátků hnutí Extinction Rebellion v České Republice!

Základem filosofie hnutí Extinction Rebellion je nenásilná občanská neposlušnost. Podporujeme občanskou neposlušnost a rebelii, protože jsme přesvědčení, že je to nutné – žádáme lidi, aby sebrali odvahu a společně udělali vše, co je nezbytné, aby nastala změna.

Nezaměřujeme se na tradiční postupy, jako jsou petice nebo pokojné pochody, a s větší ochotou přijímáme rizika (tj. zatčení/uvěznění). Nechceme, ani nepotřebujeme, aby se nechal zatknout každý – u někoho to není dobrý nápad –, ale chceme, aby všichni zúčastnění podporovali občanskou neposlušnost jako nástroj.

Prosazujeme masovou a neskrývanou občanskou neposlušnost – před zraky veřejnosti. Chceme narušit ekonomiku, a tak otřást stávajícím politickým systémem. Snažíme se narušit běžné pořádky s cílem upozornit na problém. Nepohodlí, které to s sebou nese, nás moc mrzí.

Učinili jsme určitá rozhodnutí ohledně bezpečnosti a interakce s policií. Přijali jsme strategické rozhodnutí komunikovat s policií o tom, co děláme, pokud se domníváme, že to zvýší pravděpodobnost hladkého průběhu akce (tím si nemůžeme být pokaždé jistí). Kromě případů, kdy se malá skupinka snaží provést zvláštní akci, která vyžaduje prvek překvapení, se obecně nesnažíme komunikaci o našich plánech nijak zabezpečit. Předpokládáme, že se mezi nás infiltrovali lidé, kterým neleží na srdci naše nejlepší zájmy, a doporučujeme na to pamatovat.

Naším cílem je politická změna, ne osobní změny (i když ty samozřejmě vítáme).

Jsme naprosto nenásilné hnutí, naše akce probíhají zcela veřejně a přijímáme za ně odpovědnost. Přijali jsme Akční konsensus, který popisuje, jak na akcích spolupracujeme.

Organizujeme se do malých, autonomních skupin rozptýlených po světě. Tyto skupiny jsou propojeny do komplexní sítě, která se neustále rozvíjí s tím, jak rosteme a učíme se.

Naše principy a hodnoty

Extinction Rebellion považuje sociální a ekologická témata za nerozlučně spojená a vzájemně propojená. Jsme celospolečenské hnutí, otevřené všem, kteří chtějí napravovat současný stav věcí. Na základě našich principů se jasně vymezujeme proti rasismu, xenofobii, sexismu, sociálnímu vyloučení a rozdělování společnosti na my a oni. Jednotlivci a skupiny vyznávající tyto hodnoty tak jednají proti našim základním principům a nemohou být součástí hnutí.

Naše principy jsou v souladu s naší vizí o lepší budoucnosti a cílem sloužit životu. Vytvářejí naši kulturu a odrážejí vše, co je pro nás důležité. Jsou podstatou naší identity.

Každý, kdo jedná v souladu s těmito principy, je součástí XR a může jednat ve jménu našeho hnutí.

1/ Máme společnou vizi změny

Chceme vytvořit svět obyvatelný pro budoucí generace.

2/ Naše poslání vychází z toho, co je nezbytné

Nikoli z toho, co je možné. Mobilizací 3,5 % populace (pomocí dynamických metod organizace) se budeme snažit prosadit změnu systému.

3/ Vyzdvihujeme potřebu regenerativní kultury

Vytváříme životaschopnou, odolnou kulturu, která pohotově reaguje na změny.

4/ Překonáváme se, abychom překonali i současný toxický systém

O systémové změny usilujeme tak, že vystupujeme z vlastních komfortních zón.

5/ Vážíme si reflexe a učení

Postupujeme v cyklu: akce, reflexe, poučení, plánování další akce. Učíme se od jiných hnutí i ze svých vlastních zkušeností.

6/ Všechny přijímáme takové, jací jsou

Aktivně pracujeme na vytváření bezpečnějšího a vstřícnějšího prostředí.

7/ Aktivně redukujeme moc

Rozbíjíme mocenské hierarchie, abychom tak zajistili spravedlivější zapojení do činnosti.

8/ Nikoho neobviňujeme ani nezostuzujeme

Žijeme v toxickém systému, avšak neviníme z toho žádného jednotlivce.

9/ Jsme nenásilné hnutí

Používáme nenásilnou strategii jakožto nejefektivnější cestu ke změně.

10/ Fungujeme na principech autonomie a decentralizace

Společně vytváříme struktury, které nám umožňují zpochybňovat význam moci. Každý, kdo jedná v souladu s těmito základními hodnotami a zásadami, může podnikat akce naším jménem.