Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob

Rádi bychom Vás ujistili, že Extinction Rebellion Czech Republic – Rebelie proti vyhynutí, z.s., společnost se sídlem na adrese V Šáreckém údolí 281/54, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 72384 (dále jen „XR ČR“ nebo „my“) jako správce Vašich osobních údajů těmto věnuje maximální pozornost.

Kromě obecného nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) se při jejich zpracování řídíme i platnými zákony České republiky, t.j. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110).

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme následující údaje:

  • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno (Mattermost).
  • Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa a telefonní číslo.
  • Ostatní údaje, jako je např. členství v jednotlivých funkčních odděleních hnutí, ochota nechat se případně zadržet policií ap.

Za jakým účelem je zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme za těmito účely:

  • Zasílání informací členům hnutí. Na Vaši emailovou adresu budeme pravidelně zasílat souhrné zprávy o činnosti hnutí.
  • Organizace během akce. Váš telefon nám slouží pro lepší organizaci akcí a snížení možného rizika plynoucího z jejich povahy.
  • Evidence členů hnutí – samotnou podstatou hnutí je organizovat jeho členy a vést jejich evidenci.

Co nás k tomu opravňuje

Veškeré Vaše údaje zpracováváme s Vaším souhlasem.

Na jak dlouho

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme při zpracování vašich osobních údajů svá práva a povinnosti, máte určitá práva také Vy.

Mezi tato práva patří:

  • Právo na přístup. Zjednodušeně řečeno, máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, zda je někomu předáváme.
  • Právo na opravu. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
  • Právo na výmaz. Vzhledem k tomu, že všechny Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jeho odvoláním máme povinnost všechny Vaše osobní údaje vymazat.
  • Právo podat stížnost. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Detailní informace o Vašich zákonných právech jsou k dispozici na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110.

Jak lze jednotlivá práva uplatnit?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mailovou adresu ahoj@extinctionrebellion.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.