Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/akce-udalosti/11-pochod-za-zklidneni-dopravy-a-zakladni-rychlost-30-kmh-jako-ma-pariz-a-brusel/1992/

✌🐌 11. pochod za zklidnění dopravy a základní rychlost 💟30 km/h jako má 🇫🇷 Paříž a 🇧🇪 Brusel

25. dubna 2023 17.30 – ?
Praha - metro Florenc
Pojďte s námi na 11. pochod za zklidnění dopravy!

👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫

Kdy
-----
úterý, 25. 4. 2023 17:30


Kde
-----
Místo srazu: Florenc
Cíl: Mariánské nám.
Délka: 2,8 km
Trasa: https://mapy.cz/s/mezamabupo


Proč 💟30
--------------
💟 BEZPEČNÉ ULICE – Méně úmrtí a vážných zranění.
💟 ULICE PRO LIDI – Více chodců, cyklistů, koloběžek. Méně aut, hluku a prachu.
💟 UDRŽITELNÁ DOPRAVA – Méně zplodin a emisí CO2.

Téma pochodu:
--------------------
Znečištění ovzduší

Zdraví škodlivé zplodiny a prach z automobilového provozu několiknásobně překračuje povolené limity a způsobuje chronická onemocnění a předčasná úmrtí.

NO2 má každoročně v Praze na svědomí několik stovek předčasných úmrtí. V Praze je situace nejhorší z celé České republiky.

https://mestemnakole.cz/2023/02/rocni-mereni-prazskeho-ovzdusi-prineslo-znepokojujici-informace/S sebou:
--------------------
Můžete si vzít vlastní bannery a cedule se vzkazem pro vedení města.
Vezměte si jakékoli rekvizity vhodné pro upozornění na otrávený vzduch v Praze.
Plynové masky, polomasky, respirátory, co vás napadne. Kreativitě se meze nekladou :-)


Proč pochod?
------------------
Obyvatelé Prahy si přejí zklidnění dopravy. Omezení intenzity automobilové dopravy je nutné i pro dodržení klimatického závazku. Politici to vědí, ale přes všechny sliby pro to nic nedělají. Naopak, plánují další předražené stavby dálnic a tunelů, které do Prahy přivedou ještě víc aut.

Praha není nafukovací. Pojďme jim ukázat, že mají jednat v zájmu všech obyvatel. Ne v zájmu výrobců aut a pro své pohodlí. Když politici selhávají, je čas probudit občanskou společnost.

Přijďte a pozvěté své známé. Každý se počítá!
Jde o ohlášené shromáždění. Půjdeme v pravém pruhu silnici, auta necháme projíždět v levém pruhu. Na naši bezpečnost dohlédne Policie ČR. Akce je vhodná i pro děti a domácí zvířátka.

Těšíme se na vás!

==============================================

Join us for the 11th March for Traffic Calming!

👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫 👪 👬 👭 💏👯 👫

When
-----
Tuesday, 4/25/2023 5:30pm


Where
-----
Venue.
Destination.
Length: 2.8 km
Route: https://mapy.cz/s/mezamabupo


Why 💟30
--------------
💟 SAFE STREETS - Fewer deaths and serious injuries.
💟 STREETS FOR PEOPLE - More pedestrians, cyclists, scooters. Less cars, noise and dust.
💟 SUSTAINABLE TRANSPORT - Less pollutants and CO2 emissions.

The theme of the march:
--------------------
Air pollution

The health-damaging fumes and dust from car traffic exceed the legal limits several times over and cause chronic diseases and premature deaths.

NO2 is responsible for several hundred premature deaths each year in Prague. The situation in Prague is the worst in the Czech Republic.

https://mestemnakole.cz/2023/02/rocni-mereni-prazskeho-ovzdusi-prineslo-znepokojujici-informace/Takeaway:
--------------------
You can take your own banners and signs with a message for the city leadership.
Take any props suitable for drawing attention to the poisoned air in Prague.
Gas masks, half masks, respirators, anything you can think of. There are no limits to creativity :-)


Why march?
------------------
Prague residents want traffic calming. Limiting the intensity of car traffic is also necessary to meet the climate commitment. Politicians know this, but despite all the promises, they do nothing about it. On the contrary, they are planning more overpriced motorway and tunnel construction, which will bring even more cars into Prague.

Prague is not inflatable. Let us show them that they have to act in the interests of all citizens. Not in the interests of the car manufacturers and for their own convenience. When politicians fail, it's time to wake up civil society.

Come and invite your friends. Everyone counts!
This is an announced rally. We'll walk in the right lane of the road, let the cars pass in the left lane. We'll be supervised by the Czech Police for our safety. The event is suitable for children and pets.

We look forward to seeing you!