Extinction Rebellion Česká republika

Aktualizovaný obsah této stránky naleznete na https://www.extinctionrebellion.cz/jednejme-okamzite/navody-a-materialy/akcni-skupiny/rebelovo-pravni-desatero/

Rebelovo právní desatero

1/ Nenásilí

Extinction Rebellion je striktně nenásilné hnutí. Nenechte se vyprovokovat k verbálnímu natož k fyzickému násilí a neničte ani nepoškozujte majetek. XR má zároveň snahu jednat maximálně slušně, zdvořile a pokud možno s úsměvem. Občanská neposlušnost neznamená občanskou nezdvořilost. Mnoho přestupků je navíc možné vyřešit domluvou, proto Vaše chování ovlivňuje nejen osoby kolem Vás, ale i případnou výši trestu při porušení zákona.

2/ Totožnost

Zákon stanovuje 12 konkrétních případů, ve kterých Vás Policie ČR, může vyzvat k prokázání totožnosti. XR je transparentní. Doporučujeme svoji totožnost neskrývat. Máte nicméně podle § 13 zákona o policii (poučovací povinnost) právo žádat, aby Vám byl sdělen důvod, proč Vaši totožnost chce policie znát, ačkoliv ani odpověď nemusí být vždy uspokojivá.

Občané ČR nemají povinnost mít u sebe občanský průkaz (oproti cizincům), stačí tedy ústní sdělení svých osobních údajů. Pokud odmítnete uposlechnout výzvu k prokázání totožnosti, může Vás policie „zajistit“, tzn. přiměřeně omezit na svobodě, nejdéle však na 24 hod. Transparentnost ovšem neznamená, že má Policie svévolný přístup k Vašim soukromým údajům případně do Vašich mobilních zařízení.

3/ Účast na legálním shromáždění

Musíte:

Nesmíte:

Pro samotné svolání a jednotlivé pořadatele platí samozřejmě větší množství pravidel.

4/ NVDA = Nenásilná přímá akce (nonviolent direct action)

Musíte:

Pokud se z důvodu účasti na NVDA rozhodnete neuposlechnout výzvy policie např. k vyklizení určitého prostoru, policie si je může vynutit za přiměřeného použití zákonem vyjmenovaných donucovacích prostředků (tzn. silou). Neuposlechnutí výzvy úřední osoby je přestupkem, za který Vám může být uložena pokuta až do výše 10000 Kč nebo 15000 Kč, pokud byl spáchán opakovaně.

Nemusíte:

Můžete:

Co musí policie?

Co nesmí policie?

5/ Podání vysvětlení, výslech a právo nevypovídat

Pokud dojde k Vašemu předvedení na policejní stanici, bude se Vás policie nejspíše snažit přesvědčit k výpovědi. Tomu se říká podání vysvětlení a v případě podezření z trestného činu výslech. Z toho policie vede úřední záznam nebo protokol o podání vysvětlení, resp. o výslechu. Před podáním vysvětlení nebo výslechem musíte být poučeni o svém právu nevypovídat (viz bod 4). Rovněž nemusíte v této fázi nic podepisovat. Je lepší si svoji výpověď v klidu rozmyslet a uplatnit později např. po poradě s právníkem. Stejně tak se vyplatí optat policistů/strážníků, zda je úkon prováděn kvůli šetření pro podezření přestupku, či trestného činu.

6/ Prohledávání a odnětí nebo zabrání věci

7/ V policejní cele

Do policejní cely se můžete dostat, když jste zajištěni, zadrženi nebo předvedeni. Zeptejte se vždy, jaký je účel omezení vaší svobody (o jaký úkon jde).

Máte právo na:

8/ Co hrozí

Nejčastějším důsledkem občanské neposlušnosti je obvinění z přestupku, typicky pro neuposlechnutí výzvy. Přestupek obvykle řeší příslušný obecní/městský úřad a standardní sankcí za něj je pokuta obvykle ukládaná v řádu tisíců korun nebo lépe pouze napomenutí. Opakované spáchání přestupku není trestným činem, ale může vést k uložení vyšší pokuty. Některé přestupky (včetně neuposlechnutí výzvy) se zapisují do tzv. rejstříku přestupků, kde zůstanou zapsané cca 5 let. Přestupky tedy nejsou zapisovány do trestního rejstříku.

Trestný čin je silněji společensky nebezpečné protiprávní jednání (např. poškození cizí věci, násilí proti úřední osobě, výtržnictví). Při dodržení akčního konsenzu by nemělo dojít k obvinění z tr. činu ani k uplatnění civilních nároků např. z titulu náhrady škody.

9/ Po akci

Neváhejte s námi konzultovat jak postupovat v případném přestupkovém řízení nebo čelit jiným právním následkům občanské neposlušnosti na pravni@extinctionrebellion.cz.

10/ Právo na životní prostředí, občanská neposlušnost a krajní nouze

Článek 35 Listiny základních práv a svobod

Každý má právo na příznivé životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

Občanská neposlušnost je forma úmyslného porušování práva, která má demonstrovat nespravedlnost a neadekvátnost určitého zákona nebo politiky. K tomuto porušování dochází záměrně s cílem upozornit a soustředit pozornost na daný zákon nebo politiku, který je předmětem nevole. Jde o veřejný, nenásilný a uvědomělý čin proti určitému zákonu či politice se záměrem dosáhnout jejich změny. Občanská neposlušnost je mladší a mírnější sestrou práva na odpor zakotveného v čl. 23 Listiny.

V kontextu klimatické a ekologické krize je rovněž potřeba se dovolávat institutu krajní nouze. V trestním i přestupkovém právu, zákon zná tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, jako je krajní nouze nebo nutná obrana, kdy činem jinak trestným někdo odvrací nebezpečí/útok přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem. Právo na život, resp. příznivé životní prostředí nepochybně jsou takovými zákonem chráněnými zájmy. O tom, že jde o nebezpečí hrozící přímo, jsme bohužel přesvědčeni, a proto jsme se odhodlali k občanské neposlušnosti formou NVDA.


“Já jim dám hádanku, Kohn. Na břehu řeky je pes. Na druhým břehu se válí kus masa. Jak se ten pes dostane k tomu masu, když tam není most, a přeplavat nesmí?”
“Neni tam most, přeplavat nesmí? No tak to nevim”
“No on tu řeku přeplave. “
“Ale to přece nesmí!”
“Nesmí, ale přeplave”.


Ke stažení